Kancelaria parafialna czynna:

 

Czynna w dni powszednie:
– wtorek, piątek, sobota:
od godz. 8.00 do 8.30
(oprócz pierwszych piątków i sobót miesiąca)

– środa, czwartek:
od godz. 18.00 do 19.00 (X – III)
od godz. 19.00 do 20.00 (IV – IX)

Sprawy ślubne (protokół przedślubny) należy załatwiać po uzgodnieniu terminu z ks. Proboszczem lub ks. Wikariuszem.

Kontakt telefoniczny do parafii:
14/685-35-14 lub 889-107-343


Dokumenty potrzebne w kancelarii w związku z przystępowaniem do sakramentów:

 

CHRZEST ŚWIĘTY

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Uroczysty chrzest w naszym kościele odprawiamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30 i III sobotę miesiąca podczas Mszy św. wieczornej.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
 3. Nazwiska i imiona rodziców chrzestnych oraz ich adres zamieszkania.
 4. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy.

 

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą: 

 • dowody osobiste, 
 • metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii) ,
 • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych,
 • indeks ukończenia katechizacji lub do wglądu świadectwo szkolne z wpisem oceny z katechizacji,
 • świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

 

Te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli powodującego skutek cywilny. Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu.

Jeżeli jest to tylko ślub kościelny – dokument kontraktu cywilnego.

 

 

Czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych

 

Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny, można wybrać dowolny termin i miejsce.

Informacje na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie: https:/wdr.diecezja.pl

Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału.

 

 

Dwudniowe katechezy dla narzeczonych

 

Organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30-19.00 i w niedzielę od 9.00-15.00.

Informacje i zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Na dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.

Istnieje też możliwość katechez dla narzeczonych obejmujących 12 spotkań co tydzień po trzy godziny. Rozpoczynają się zwykle w październiku i w lutym. W czasie tych katechez odbywają się także trzy spotkania w poradni.