REGULAMIN CMENTARZA


Cmentarz w Łapanowie jest własnością Parafii pw. Św. Bartłomieja w Łapanowie

i miejscem sakralnym, tak jak kościół.
Administratorem cmentarza jest aktualny Proboszcz parafii

w Łapanowie, a do pomocy ma wyznaczonego zarządcę cmentarza, który w jego
imieniu wykonuje konieczne prace i dba o cmentarz.
Wszystkie sprawy administracyjne związane z cmentarzem prosimy
załatwiać w kancelarii parafialnej.
Zarządcą cmentarza jest pan Janusz Natanek (tel. 698 388 486).
Do zadań zarządcy należy:
• Wykopanie grobu, zasypanie i uporządkowanie jego otoczenia
• Troska o porządek na cmentarzu, nadzór nad pracami firm
kamieniarskich
• Informowanie parafii o zaistniałych potrzebach


Procedury związane z pogrzebem:


1. Datę, godzinę pogrzebu oraz miejsce pogrzebania ustala się w kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą akt zgonu zmarłego. Jeżeli zmarły mieszka na terenie innej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda właściwego proboszcza na urządzenie katolickiego pogrzebu.
2. Każdy parafianin ma prawo do miejsca na cmentarzu, czyli do grobu ziemnego.
3. Przy budowie nagrobka bądź piwniczki konieczna jest rezerwacja miejsca za odpowiednią opłatą. Budowa nagrobka lub piwniczki jest możliwa tylko po okazaniu dokumentu rezerwacji, który można otrzymać w kancelarii parafialnej.
4. W przypadku osoby zmarłej będącej spoza parafii, rodzina przy załatwianiu formalności pogrzebowych ma obowiązek dokonać rezerwacji miejsca.
5. Przez opłatę rezerwacyjną nie zyskuje się prawa własności opłaconego miejsca, lecz zostaje się jedynie jego dysponentem na określony czas.
6. Użytkownikiem miejsca jest osoba dokonująca rezerwacji, chyba że zostaną podane inne osoby uprawnione do dysponowania miejscem w czasie trwania rezerwacji.

7. Parafia zastrzega sobie prawo, że po upływie czasu rezerwacji, po dodatkowych 12 miesiącach oczekiwania – może odstąpić miejsce osobom trzecim.
8. Należy uzyskać pozwolenie zarządcy na wjazd firm kamieniarskich na cmentarz. Pozwolenie dotyczy wszelkich prac prowadzonych na cmentarzu np. budowę pomnika, jego remont, wymiana substancji trwałej nagrobka, istotne naprawy istniejącego nagrobka. Wszelkie wjazdy kamieniarza mają być zgłoszone przynamniej dzień wcześniej u zarządcy cmentarza.
9. Pracę przy nagrobku należy tak wykonać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach i sporów z innymi użytkownikami. Inwestor dba też o szybkie uprzątnięcie miejsca po wykonaniu prac na własny koszt.
10. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do troski o stan, wygląd grobu, nagrobka i bezpośredniego otoczenia. Śmieci, pozostałości po wieńcach, wiązankach, kwiatach i zniczach, winny być usuwane z grobów, segregowane i składane do wyznaczonego miejsca.
11. Zaśmiecanie cmentarza i terenu wokół niego śmieciami niecmentarnymi będzie traktowane jak wykroczenie i każdorazowo zgłaszane na Policję.

12. Przeprowadzenie ekshumacji dokonuje tylko zarządca cmentarza na podstawie decyzji Sanepidu. Zainteresowani ekshumacją informują proboszcza i zarządcę cmentarza o planowanej ekshumacji na 5 dni przed terminem.

ZABRANIA SIĘ:

• Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Proboszcza, bądź zarządcy cmentarza.
• Wprowadzania zwierząt.
• Zakłócania powagi miejsca sakralnego.
• Zaśmiecania cmentarza i terenu przyległego.
• Samowolnego sadzenia drzew i krzewów.

• Samowolnej rezerwacji miejsca na grób na terenie cmentarza.


Na cmentarzu można przebywać codziennie od rana do zmroku.
Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień lub sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Proboszcza.

Łapanów, dnia 09 października 2022 roku