REDEMPTOR HOMINIS

 

JEZUS CHRYSTUS ODKUPICIEL CZŁOWIEKA

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

J 3,16-17

Bóg zniża się do człowieka, aby go wywyższyć. Chrystus oddaje za nas swoje życie, byśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Jan Paweł II w swym dokumencie [encyklika Redemptor Hominis (przyp. admin/bcm)] dokonuje niejako przejścia od chrystocentryzmu do antropocentryzmu, zgodnie z hasłem, które podkreśla aż 11 razy: „Chrystus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, bo tylko On „objawia człowieka człowiekowi” (RH10). On stał się człowiekiem, by pokazać, jak wielką wartością jest człowieczeństwo, ale także by stać się wzorem, przypomnieć człowiekowi, po co został stworzony i jak godnie ma żyć „W Chrystusie i przez Chrystusa najpełniej objawił się ludzkości Bóg, najbardziej się do niej przybliżył – i równocześnie w Chrystusie i przez Chrystusa człowiek zdobył pełną świadomość swojej godności, swojego wyniesienia, transcendentnej wartości samego człowieczeństwa, sensu swojego bytowania” (RH11).

cyt. za: http://adonai.pl/jp2/?id=77