„Otwarte Serca”

Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” przy parafii
św. Bartłomieja w Łapanowie

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych obywateli polskich lub cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych ‚.Otwarte Serca” przy parafii św. Bartłomieja w Łapanowie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

a) stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w tym zakresie,

c) wspieranie Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Archidiecezji Krakowskiej,

d) propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego tj.:

• szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu,

• wychowaniu w duchu miłosierdzia,

• krzewienie czynnej postawy miłości bliźniego,

e) pomoc materialna udzielana osobom niepełnosprawnym,

f) zapewnienie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,

g) tworzenie i współtworzenie organizacyjnej i materialnej bazy zapewniającej stałą opiekę
nad osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

a) organizowanie i finansowanie:

• turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

• pielgrzymek krajowych i zagranicznych,

b) zakupy sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

c) współpracę z innymi organizacjami o profilu charytatywnym oraz instytucjami państwowymi, samorządowymi krajowymi, a także zagranicznymi,

d) organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów oraz „Forum” osób niepełnosprawnych.

Władzami stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na 12 miesięcy i raz w pierwszym kwartale roku.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest w szczególności z:

a) dochodów z działalności gospodarczej,

b) dotacji,

c) darowizn, spadków i zapisów,

d) z ofiarności publicznej.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w szczególności w zakresie:

a) działalności wydawniczej,

b) działalności handlowej,

c) usług wypoczynkowych i turystycznych,

d) usług rehabilitacyjnych i innych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie nie prowadzi działalności gospodarczej, głównymi jego dochodami są wpływy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem.